Handen typen op een keyboard van een laptop

Wat je ook gelooft, respectvolle omgang is de basis van seksuele vorming

Ook in Nederland zijn seksuele en reproductieve gezondheid en rechten erkend. Dat betekent dat elk kind en elke jongere in Nederland recht heeft op complete seksuele vorming en de vrije keuze om wel of niet seksueel actief te zijn. Daarnaast hebben zij het recht om zelf te kiezen welke partner ze willen.

Kerndoelen onderwijs stellen seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht

In 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er hoort dus op elke school in Nederland aandacht te zijn voor deze rechten. Ook als hier vanuit persoonlijke waarden en normen, levensbeschouwing of religie anders tegen aan gekeken wordt.

Kerndoel 38 “Leerlingen leren [ … ] respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Ruimte voor verschillen, ruimte voor kritisch nadenken en zelf keuzes maken

Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Deze week ontstond veel ophef rondom de lesmethode “Help, ik word volwassen!” uit streng Islamitische hoek. De vraag via de media rijst of het lespakket niet juist onverdraagzaamheid voedt ten opzichte van homoseksualiteit. Alle reden om dit nauwgezet te volgen. Onafhankelijk uit welk perspectief of geloofsrichting een lespakket is samengesteld, er moet ruimte zijn voor verdraagzaamheid, bevorderen van begrip voor anderen en het niet aanzetten tot discriminatie. Ook de Onderwijsinspectie onderschrijft het belang hiervan:

“Belangrijke basiswaarden van burgerschapsvorming in relatie tot seksualiteit en seksuele diversiteit zijn: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie. Deze basiswaarden vinden we ook terug in het toezichtskader van de Onderwijsinspectie (Inspectie van het onderwijs, 2006).

TIP voor docenten

Het is belangrijk om op school een open gesprek aan te gaan over seksuele en genderdiversiteit. In deze film ‘Praten over seksuele diversiteit’ laat Marten Bos zien hoe je studenten met elkaar een discussie kan laten voeren die leidt tot respect en begrip voor elkaar.

Ook jonge moslim-LHBTI’s horen zich geaccepteerd te voelen

Ook binnen de Islam zijn – net als binnen het Christendom en andere religies - meerdere stromingen en wordt er verschillend aangekeken tegen de acceptatie van seksuele diversiteit en genderdiversiteit.  In sommige stromingen is homoseksualiteit een zonde en in andere stromingen wordt seksuele en genderdiversiteit geaccepteerd. Voor alle kinderen en jongeren in Nederland is het belangrijk dat zij verschillende visies op seksuele diversiteit en genderdiversiteit leren kennen. Maar voor jonge religieuze LHBTI’s des te meer. Juist omdat het voor hen vele malen lastiger is om eigen keuzes te maken, als de hele omgeving (thuis, op school, familie, vrienden) diversiteit in seksuele en genderidentiteit afkeurt.

Cijfers liegen niet: de invloed van een heteronormatieve omgeving

Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het belangrijk dat deze gevoelens in de omgeving van een kind/ jongere serieus genomen worden en worden gerespecteerd. Acceptatie draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling, terwijl afwijzing emotionele en (psycho)sociale problemen teweeg kan brengen (Heatherington & Lavner, 2008; Tharinger & Wells, 2000). Veel jongeren die zich (ook) aangetrokken voelen tot seksegenoten zien dat er in hun omgeving negatief over gedacht wordt. Ze voelen zich dan ook niet helemaal geaccepteerd (Scholte, Nelen, de Wit & Kroes, 2016). Suïcidale gedachten komen vaker voor bij LHB-jongeren: 40% van de 16-25-jarigen heeft wel eens of vaak aan suïcide gedacht, tegenover 18% van de heteroseksuele jongeren. En het aantal LHB-jongeren dat minstens één suïcidepoging heeft gedaan, is vier keer zo hoog als bij heteroseksuele jongeren (Kuyper, 2015).

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Lessen die voorbijgaan aan de seksuele rechten van het kind en haaks staan op de kerndoelen zijn niet alleen onacceptabel, maar ook ronduit schadelijk voor de seksuele gezondheid van jonge mensen. Of dat nou gebeurt binnen de Islam, het Christendom of een andere overtuiging.

Wij blijven ons bij Rutgers inzetten om te zorgen dat álle kinderen en jongeren vrij en veilig zijn om binnen en buiten school hun eigen seksuele en genderidentiteit te kunnen uitten. En we blijven materialen ontwikkelen voor jongeren, ouders en scholen om hen te ondersteunen bij de seksuele ontwikkeling.

“Je wilt je eigen keuze maken, maar ook je geloof niet afvallen. Dat maakt het heel lastig. Ik zou andere leeftijdsgenoten willen zeggen: bedenk dat alleen Allah oordeelt of je met goede intenties leeft. Het is niet aan mensen om te oordelen.”

Jonge homoseksuele Moslim (17 jaar)

Waar kunt u terecht? 

Reacties

Scroll
naar beneden