Kinderen aan het werk in de klas

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner bij de relationele en seksuele opvoeding van hun kinderen. Hoe kunt u als school ouders informeren of betrekken? Een goede afstemming tussen ouders en school bevordert een veilige en gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van leerlingen. Een school krijgt soms vragen van ouders of negatieve reacties als ze aan de slag willen met lessen over seksuele vorming. Weerstanden van ouders kunnen al in een vroeg stadium worden weggenomen.

Een school krijgt soms vragen van ouders of negatieve reacties als ze aan de slag willen met lessen over seksuele vorming.Weerstanden van ouders kunnen al in een vroeg stadium worden weggenomen.

Mogelijke weerstanden

 1. Kinderen op de basisschool zijn te jong voor seksuele vorming
 2. Met seksuele vorming moedig je kinderen alleen maar aan eerder seksueel actief te worden.
 3. Ouders horen kinderen seksueel op te voeden en niet de school
 4. De school moet zich richten op haar kerntaken zoals taal en rekenen.
 5. Als school werken we al aan weerbaarheid en maken gebruik van andere pakketten.
 6. Kinderen krijgen toch al via sociale media en thuis voldoende informatie over dit onderwerp?

Dit zijn vaak begrijpelijke reacties van ouders. Hier lees je hoe je als ouder op deze weerstanden kunt reageren.

Het is belangrijk om met ouders in dialoog te treden en te kijken waar hun zorgen zitten. Een aantal redenen waarom relationele en seksuele vorming van belang is en die gebruikt kan worden om weerstanden weg te nemen:

 1. Kinderen hebben juist behoefte aan informatie. Daarnaast groeien kinderen op in een geseksualiseerde samenleving en komen al jong in aanraking met beelden over seksualiteit via internet of tv.
 2. Onderzoek laat juist zien dat kinderen die goed zijn voorgelicht op latere leeftijd seksueel gezonde keuzen maken. In Nederland zien we dat veel kinderen pas seks hebben wanneer ze hier echt aan toe zijn.
 3. Ouders hebben een belangrijke taak in de seksuele opvoeding maar veel ouders behandelen de onderwerpen pas in de pubertijd - als kinderen er niet meer per se open voor staan om dit met de ouders te bespreken - vinden het lastige thema’s of weten niet hoe ze bij het niveau van hun kind kunnen aansluiten. Seksuele opvoeding hoef je niet alleen te doen. Samen met de school kun je kijken wat kinderen nodig hebben. Om ouders te helpen kunt u ze verwijzen naar de pagina www.seksuelevorming.nl/ouders.
 4. Rekenen en taal zijn belangrijk maar aandacht voor vriendschappen, respectvolle omgang en bevorderen van weerbaarheid ook. Wij ook op de nieuwe kerndoelen waarin de aandacht voor respectvolle en veilige omgang bij seksualiteit is vastgelegd.
 5. Het lespakket Kriebels in je Buik en Veiligwijs zijn twee lespakketten waarin relaties en seksualiteit in een doorlopende leerlijn worden aangereikt en die rekening houden met verschillende ontwikkelingsfasen en de leefwereld van leerlingen.
 6. Niet alle ouders voelen zich bekwaam of ze beginnen te laat en/of zijn niet volledig. Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, echter is deze vaak te eenzijdig, niet juist of te beperkt. Juist de basisschool kan met een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid

Ouders stellen het op prijs als ze informatie krijgen over het onderwerp, het belang ervan en hoe dit wordt behandeld op school. De GGD in de regio kan desgewenst ondersteuning bieden bij de inrichting van een ouderavond over dit onderwerp.

Wat vinden ouders? 

Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind. Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder.

 

Wilt u aan de slag met ouderbetrokkenheid? Bekijk de tips en ideeën op de website van Gezondeschool.nl

Moeder_zoon

Meer informatie

Scroll
naar beneden