Kinderen aan het werk in de klas

Het belang van relationele en seksuele vorming

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Vragen van kinderen

Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Bijvoorbeeld:

  • Waar komen baby's vandaan?
  • Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet?
  • Wanneer ben je homo?
Kringgesprek groep 1&2

 

Waarom is seksuele vorming en voorlichting in het basisonderwijs belangrijk?

Niet alle ouders voelen zich bekwaam om hun kinderen te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, zij beginnen soms te laat of zijn niet volledig in de informatie die zij geven. Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, maar deze is vaak te eenzijdig, niet juist of te beperkt. Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Bekijk de lijst met argumenten voor seksuele voorlichting aan kinderen  en lees hier meer over het belang.

Kerndoelen

Het Ministerie van OC&W onderkent de rol van het onderwijs bij relationele en seksuele en vorming. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in kerndoel 38 voor het basisonderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden.

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Het thema relaties en seksualiteit sluit ook goed aan op al bestaande kerndoelen:

  • Kerndoel 34:  De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Leerplanvoorstel Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen

Het leerplanvoorstel van het ministerie van OCW biedt leraren en scholen meer houvast als het gaat om seksualiteit en seksuele diversiteit. Er is een toelichting geschreven op het kerndoel en de begrippen seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit worden uitgelegd. Dit biedt een duidelijk kader en laat zien hoe je hieraan invulling geeft. Er wordt ook een link gemaakt met het brede begrip sociale veiligheid op school en het thema burgerschap.

Winst voor scholen

Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt dat jongens en meisjes na de lessen en voorlichting makkelijker met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school na lessen over relaties en seksualiteit. Leerlingen hebben meer kennis over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik. De meeste leerlingen hebben een positievere houding ten opzichte van homoseksualiteit, en ze zijn zelfbewuster in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

Doe mee met de Week van de Lentekriebels! Een mooie opstap om aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming op school.

Meer informatie 

Scroll
naar beneden