De afsluiting en verder...

Om kinderen goed te begeleiden in hun relationele en seksuele ontwikkeling, blijven de lessen ook na de Week van de Lentekriebels belangrijk. Kinderen blijven nieuwsgierig en hebben vragen over seksualiteit. Evalueer wat goed ging en wat er beter kon. We geven hier informatie en tips om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden in het schoolplan.

Valentijnsdag is eigenlijk het startschot om hiermee aan de slag te gaan en De Week van de Lentekriebels de aanjager. Maar wij vinden het thema zodanig belangrijk dat we hier het hele jaar aandacht aan besteden.

Ingeborg van Rooij - Bunnik   
Coördinator sociale veiligheid Olof Palme

De afsluiting: geef een Lentekriebel-certificaat 

Naast een leuke afsluiting, bijvoorbeeld met een tentoonstelling, is het leuk om de kinderen een Lentekriebel- certificaat mee te geven. 

Evalueer de week voor een goed vervolg 

Om een goed vervolg te geven aan de Week van de Lentekriebels is het belangrijk met het hele team de projectweek te evalueren.

Vragen die u kunt stellen bij de evaluatie

 • Welke lessen zijn er gegeven in welk leerjaar?
 • Wat waren de reacties van de leerlingen?
 • Hoe hebben de leerkrachten de lessen ervaren?
 • Wat waren de reacties van de ouders?
 • Welke onderwerpen behoeven meer aandacht?
 • Voelen de leerkrachten zich voldoende toegerust of hebben ze extra ondersteuning nodig?
 • Wat is de belangrijkste opbrengst voor de school en de leerlingen?
 • Hoe informeren we de ouders over de opbrengst van de Week?
 • Hoe belangrijk vinden we deze lessen voor kinderen?
 • Hoe zou de Week een vervolg kunnen krijgen?
 • Hoe kunnen we aandacht voor dit thema ook verbinden met de visie of beleid van de school?
 • Hoe voorkomen we dat de aandacht voor dit thema verslapt?

Inbedden in het schoolplan

Op basis van deze evaluatie besluit u of en hoe relationele en seksuele vorming structureel ingebed wordt in het curriculum of schoolplan. Structurele aandacht heeft uiteindelijk veel meer effect dan ad hoc activiteiten. 

Door gezamenlijk een visie en beleid te ontwikkelen kan het team zich gesteund voelen, ook richting ouders. Maak verbinding met een bredere missie van de school. Bijvoorbeeld met een veilige school, het vignet Gezonde School of een vreedzame school. Sluit aan bij een pedagogische visie, waarin leerlingen respectvol met elkaar leren omgaan. We geven graag tips en adviezen hoe u visie en beleid op school vorm kunt geven.

Als u structureel aandacht besteedt aan relationele en seksuele vorming en beleid hierop hebt geformuleerd kunt u het Vignet Gezonde School aanvragen. Hiermee kunt u zich als school profileren en laten zien dat u dit thema belangrijk vindt.

Vragen? 

Mail dan naar lentekriebels@seksuelevorming.nl

Scroll
naar beneden