Wilt u het vignet Gezonde School behalen?

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en schoolbreed (in meerdere leerjaren) aanbiedt. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school.

Bij structurele aandacht voelen leerlingen zich veiliger en meer gerespecteerd. Wanneer leerlingen lekkerder in hun vel zitten, presteren ze beter en is er minder ziekteverzuim.

Lees meer over de concrete invulling van visie en beleid.

Komt u in aanmerking voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit? 

Met het certificaat kunt u zich profileren. Het themacertificaat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van hun leerlingen. De criteria voor het behalen van het themacertificaat staan hieronder. Met het certificaat laat u zien dat de school op verschillende terreinen een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen bevordert:

 • Gezondheidseducatie:  De school besteedt in een doorlopende leerlijn aandacht aan relationele en seksuele vorming. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een lespakket uit te voeren. Scholen besteden op een structurele manier aandacht aan het thema in de lessen. 
 • Fysieke en sociale omgeving: Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op relaties en seksualiteit bestaat uit een wisselwerking tussen de omgeving (fysiek en sociaal) en het gedrag van de kinderen en medewerkers. Bijvoorbeeld: toezicht op het schoolplein, een pornofilter op de computers en/of de school heeft een signalerings- en zorgstructuur voor leerlingen waarin aandacht is voor vragen en problemen rondom relaties en seksualiteit
 • Signaleren: leerkrachten hebben met de ouders de taak om tijdig ongewenst (seksueel) gedrag te signaleren. Bijvoorbeeld: de school heeft een vertrouwenspersoon waar leerlingen ook terecht kunnen als er sprake is van seksuele intimidatie, homonegatief gedrag en dergelijke. (Dit mag ook een leerkracht zijn die dit als aandachtspunt heeft).   
 • Beleid: het is belangrijk dat uw school ook in visie en beleid aandacht heeft voor relaties en seksuele vorming. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld: de school biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van leerkrachten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.

Criteria

 1. De school geeft les uit een erkende goed onderbouwde leefstijlinterventie in een doorlopende leerlijn (groep 1 t/m 8).  
 2. De school geeft elk jaar structureel les over relaties en seksualiteit.
 3. Er worden elk jaar minimaal 4 lessen gegeven.
 4.  Alle 4 de thema's (lichamelijke ontwikkeling & zelfbeeld, voortplanting & gezinsvorming, sociale & emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid) komen in de lessen aan bod.
 5. De school heeft een visie op hoe de school wil bijdragen aan de seksuele ontwikkeling van leerlingen en de rol van seksuele vorming hierin.
 6. De school heeft een beleid over hoe de school wil bijdragen aan een seksuele gezonde ontwikkeling van kinderen.
 7. Uw school faciliteert, bij behoefte of vraag van leerkrachten, in deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het terrein van relationele en seksuele vorming van kinderen.
 8. Uw school beschikt over een regelement waarin gedragsregels over de relationele en seksuele omgang (leerlingen onderling en leerling-leerkracht) zijn opgenomen.
 9. Uw school gaat periodiek na of leerlingen zich veilig voelen op school.
 10. Uw school heeft een signalerings- en zorgstructuur voor leerlingen waarin aandacht is voor vragen en problemen rondom relaties en seksualiteit.
 11. Uw school heeft een vertrouwenspersoon waar kinderen ook terecht kunnen als er sprake is van seksuele intimidatie, homonegatief gedrag, loverboy problematiek, e.d. (Dit mag ook een leerkracht zijn die dit als aandachtspunt heeft).
 12. De ouders zijn geïnformeerd over de rol van de school bij lessen over relationele en seksuele vorming.
 13. Uw school heeft ouders geïnformeerd over het beleid en de visie van de school betreffende relationele en seksuele vorming op school.
 14. De school heeft praktische maatregelen genomen om toezicht te houden op leerlingen vanuit het perspectief ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdende situaties’.
 15. Op uw school wordt toegezien op de naleving van gedragsregels rondom relationele en seksuele omgang in en om de school.

Meer weten over het themacertificaat? 

Wilt u meer weten over wat u moet doen om het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen? Ga naar Gezondeschool.nl. 

Om dit themacertificaat te behalen kan de Gezonde School-aanpak helpen. Deze aanpak geeft handvatten om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. 

Meer informatie

 • Een succesvolle aanpak kenmerkt zich door een duidelijke visie op het thema en een samenhangend en breed gedragen beleid in de school. Lees meer over visie en beleid.
Scroll
naar beneden