Beleid

Als er een duidelijke visie is geformuleerd moet dit handen en voeten krijgen in beleid. Dit betekent de visie omzetten in duidelijke doelen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden.

Aandachtspunten en acties bij het ontwikkelen van het beleid
 

 • Gedragsregels opstellen over wat wel of niet acceptabel of toelaatbaar seksueel gedrag is.
 • Een onderwijsmethode aanschaffen die vanuit een positieve visie naar seksualiteit kijkt en lessen biedt in seksuele vorming.
 • De inzet van de onderwijsmethode bepalen; hoeveel lessen worden er per jaar gegeven, in welke klassen, door wie en wanneer.
 • Protocollen gebruiken om seksueel riskant gedrag te kunnen signaleren en goed te interpreteren.

Kennisland flickr

 • Een sociale kaart opzetten om bij seksuele problemen leerlingen te verwijzen naar hulpverlening en opvang.
 • Docenten trainen en opleiden in het onderwijzen van relationele en seksuele vorming en omgang met seksueel gedrag.
 • Een keer per twee jaar een enquête houden onder leerlingen om hun gevoel van veiligheid en te peilen en risicogedrag op te sporen.
 • Maatregelen treffen om seksuele intimidatie of seksuele grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
 • Beleid opstellen en opnemen in het schoolplan.
 • Ouders informeren over visie en beleid rond seksualiteit en de rol van de school.

Een voorbeeld van beleid

In ons beleid hebben we opgenomen dat we jaarlijks minimaal 5 lessen geven over relaties en seksualiteit in groep 1 t/m 5 en vanaf groep 6 t/m 8 jaarlijks minimaal 8 lessen. Hierbij sluiten we aan bij de pedagogische doelstellingen van de school.

 
School in basisonderwijs
 

Vanuit hun pedagogische doelstelling besteed deze school aandacht aan relationele en seksuele ontwikkeling zodat de leerlingen leren hier verantwoord mee om te gaan. Daar verstaat de school het volgende over: veilig, met respect, eigen keuzes, rekening houdend met de grenzen van een ander en die van zichzelf. Docenten krijgen een scholing van twee dagdelen. Voor de ouders organiseert de school om de twee jaar een ouderbijeenkomst over het onderwerp. Daarnaast is in de schoolgids (voor de ouders) over dit onderwerp een paragraaf opgenomen. De school heeft gedragsregels opgesteld voor leerlingen en leerkrachten. Ook is er een signalerings- en zorgstructuur opgezet.

Tips voor ontwikkeling van beleid
 

 1. Verbind beleid aan bijvoorbeeld een veilige, gezonde of vreedzame school.
 2. Wacht niet met beleid totdat zich een incident voordoet.
 3. Sluit het beleid aan op al bestaande maatregelen, protocollen of procedures.
 4. Laat je inspireren door voorbeelden van andere scholen.
 5. Vertaal het beleid in duidelijke maatregelen.
 6. Communiceer het beleid naar alle betrokkenen op school, ouders en samenwerkingspartners.
 7. Maak niet alleen reactief beleid maar denk juist ook aan preventie c.q. seksuele vorming.
 8. Evalueer jaarlijks het beleid en stel zonodig bij.

Gezonde School-aanpak 

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. 

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

Meer weten

Scroll
naar beneden