Zoeken

Goede voorbeelden van voorlichting op middelbare scholen

Op deze pagina vind je een aantal goede voorbeelden van scholen in het Voortgezet Onderwijs die op structurele wijze, in een doorlopende leerlijn aandacht bieden aan Seksuele en Relationele Vorming.

Meer dan alleen seksuele voorlichting

Bij seksuele voorlichting gaat het alleen om kennisoverdracht. Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Door goede seksuele en relationele vorming op school krijgen jongeren meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit, ontwikkelen zij adequate waarden en normen en leren respectvol met elkaar om te gaan. Daarvoor is een doorlopende leerlijn nodig en structurele aandacht voor seksualiteit en relaties.

Voorbeeld 1. Seksuele vorming in het praktijkonderwijs

Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam is een school voor voortgezet onderwijs met 200 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar van allerlei nationaliteiten. De leerlingen hebben moeite met leren en hebben een leerachterstand. Deze leerlingen leren het best wanneer ze ‘leren door te doen’’. Naast praktische vakken is er veel aandacht voor sociale vaardigheden, inzet en zelfstandigheid. Het thema ‘Relaties en Seksualiteit’ heeft in alle leerjaren een structurele plek middels een doorlopende leerlijn. In elk leerjaar (1 t/m 5) komt het thema terug. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de effectieve methode Lang Leve de Liefde. De leerlingen leren dat zij een eigen keuze hebben, en dat zij respect hebben voor elkaar. Eén van de Gouden Schoolregels, die overal zichtbaar zijn in de school, is dan ook ‘Iedereen is even mooi anders’.

Wat maakt dit een goed voorbeeld?

 • Relaties en seksualiteit in alle leerjaren in doorlopende leerlijn
 • Niet afhankelijk van voorkeuren per docent
 • Thema komt terug in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap
 • Ontwikkeld met ondersteuning van GGD
 • Ondersteuningscoördinator zit in managementteam
 • Beleid op gebruik van online media: grooming en sexting
 • Methode: Lang Leve de Liefde
 • Gouden Schoolregel: ‘Iedereen is even mooi anders’
 • Visuele herinneringen op schermen en posters in school
 • Leerlingen komen sneller met vragen en schaamte wordt minder

Tips om zelf aan de slag te gaan:

 1. Bekijk alle lesmaterialen voor praktijkonderwijs
 2. Maak jouw schoolregels zichtbaar door de school heen
 3. Bouw herhaling in de lessen in 
 4. Zorg voor ruimte om ervaringen uit te wisselen
 5. Zoek contact met de lokale GGD

Voorbeeld 2: Seksuele vorming op vmbo-havo-vwo

Het Rudolf Steiner College is een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo met zo’n 930 leerlingen en verzorgt onderwijs op basis van de uitgangspunten van de antroposofische visie. De ontwikkeling van het individu staat centraal. Bij het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt vanuit de ontwikkelings- en leeftijdsfasen van de leerlingen, ook bij het thema relaties en seksualiteit. De thema’s relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit, wensen en grenzen hebben al vele jaren een vaste plek in een doorlopende leerlijn (klassen 1 t/m 4) en is verankerd in het leerplan middels de biologielessen én in de mentoruren. Naast de structurele aandacht voor de preventie van seksueel riskant gedrag, is er ook volop aandacht voor de prettige kanten van seksualiteit. ’Leerlingen ontwikkelen zich positief op relationeel en seksueel vlak om zo prettige, gewenste, veilige, en gelijkwaardige seksuele relaties aan te kunnen gaan. De coördinator Gezonde School speelt bij de implementatie van het beleid rond Relaties en Seksualiteit een belangrijke rol.

 

Wat maakt dit een goed voorbeeld?

 • Thema’s relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit, wensen en grenzen 
 • Vaste plek in doorlopende leerlijn van klas 1 t/m 4
 • Verankerd in leerplan bij biologie en mentoruren
 • Structurele aandacht voor preventie van seksueel riskant gedrag én prettige kanten seksualiteit
 • Coördinator Gezonde School voor implementatie beleid

 

Tips om aan de slag te gaan: 

 1. Stel een Coördinator Gezonde School aan. 
 2. Definieer thema’s voor de lessen.
 3. Zorg voor ruimte om ervaringen uit te wisselen.
 4. Kies een lesmethode uit ons overzicht met lesmaterialen voor voortgezet onderwijs.

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.