Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Onderwijzen van seksuele vorming op de lerarenopleiding

Seksualiteit is ook voor aankomende leraren soms een lastig thema. Gevoelens van verlegenheid of schaamte kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen studenten ook veroordelend op elkaar reageren. Door open hierover te spreken en het belang van seksuele vorming te benadrukken kan vaak weerstand worden weggenomen.

Persoonlijke vragen en ervaringen

Het kan gebeuren dat een student in de les een lastige vraag stelt aan een andere student, waardoor deze zich ongemakkelijk voelt. Ook kan het voorkomen dat een student  je een vraag stelt over jouw seksuele leven. Of een student begint, naar aanleiding van het onderwerp dat behandeld wordt, over eigen ervaringen te vertellen. Een aantal tips om hiermee om te gaan.

Een student stelt een lastige vraag aan een andere student

 • Maak de student bewust van de impact van die vraag.
  Je kunt de student bijvoorbeeld vragen: ‘Waarom stel je die vraag?’ of ‘Wat zou je ervan vinden als jij die vraag krijgt?’
 • Trek de vraag breder en maak er bijvoorbeeld een casus van. Op die manier haal je het uit de persoonlijke sfeer en kun je het hebben over een derde persoon.
 • Maak aan het begin van de lessen afspraken over het beantwoorden van vragen: geef aan dat er altijd de mogelijkheid is om niet op vragen te reageren en te ‘passen’.
 • Door jouw manier van reageren laat je studenten zien hoe zij in hun latere beroepsuitoefening als leraar kunnen omgaan met dergelijke situaties.

Een student stelt jou een persoonlijke vraag

 • Bereid je voor op de vragen die je kunt krijgen. Bedenk vooraf welke vragen je wel en welke je niet wilt beantwoorden.
 • Maak aan het begin van de lessen afspraken welke vragen je wel of niet beantwoordt. Op het moment dat studenten je een te persoonlijke vraag stellen, kun je hiernaar verwijzen.
 • Koppel het aan de latere beroepspraktijk met vragen als ‘Wat zijn vragen die je later als docent wel zou willen beantwoorden en wat zijn vragen die je niet zou willen beantwoorden?’

Een student vertelt een zeer persoonlijk verhaal

 • Bedank de student voor de openhartigheid, voor het vertrouwen om deze informatie te geven.
 • Bewaak dat de andere studenten respectvol omgaan met deze ‘onthulling’.
 • Koppel het aan de latere beroepspraktijk met vragen als ‘Wil je later als docent zoiets weten van je leerlingen?’
 • Afhankelijk van de aard van de informatie: de student de mogelijkheid bieden om er na de les in een individueel gesprek over door te praten.
 • Preventief: voorafgaand aan de lessen afspraken maken over het delen van persoonlijke ervaringen.

Omgaan met normatieve uitspraken

Studenten kunnen tijdens lessen soms normatief (volgens hun eigen normen) of veroordelend op elkaar reageren. Denk aan homo-negatieve uitlatingen of het afkeuren van bepaalde denkbeelden. Hoe ga je daar mee om?

Tips hoe om te gaan met normatieve uitspraken

Ongemakkelijke klas

Studenten kunnen het thema seksualiteit soms lastig vinden. Ze voelen zich verlegen, of ze voelen schaamte of weerstand. Dit uit zich soms in stil worden, terugtrekken of juist provoceren. Hoe ga je daarmee om?

Een aantal tips hoe om te gaan met een ongemakkelijke klas

Bespreek dat verlegenheid en schaamte een rol kunnen spelen bij lessen over seksuele vorming. Seksualiteit is niet voor iedereen een even vanzelfsprekend thema om over te praten.

Aandacht voor het belang van seksuele voorlichting

Bespreek het belang en de relevantie van het onderwerp voor aankomende leraren en laat zien welke rol zij hier zelf in kunnen spelen. Je kunt dit onderbouwen met gegevens uit Seks onder je 25e, een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

Werk in groepjes

Laat studenten in groepjes aan het werk gaan. Doe in eerste instantie doe-opdrachten en bewaar discussie- of meningsvormingsopdrachten voor een later moment.

Zie de lessen als een oefening

Vertel de studenten dat ze in de lessen kunnen oefenen met het thema, dit ter voorbereiding op de latere onderwijspraktijk.

Trek parallellen met de onderwijspraktijk

Trek parallellen tussen reacties van studenten en reacties van leerlingen in het voortgezet onderwijs bij lessen over seksuele vorming.

Ook interessant