Zoeken

Seksualiteitsbeleid ontwikkelen

Hebben jullie al beleid voor seksuele vorming? Beleid zet de visie van de school rondom seksualiteit om in duidelijke doelen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden. In dit artikel vind je tips en aandachtspunten voor het ontwikkelen van beleid voor seksuele vorming.

Stap 1: Formuleer een visie op seksuele vorming

Is er al een visie op relationele en seksuele vorming geformuleerd? In de visie staat de missie of het doel van de school op seksuele vorming beschreven. De visie geeft onder andere antwoord op de vragen: Wat wil de school leerlingen meegeven over relaties en seksualiteit? Welk seksueel gedrag vinden we ontoelaatbaar en welk gedrag willen we vooral bevorderen? Wat kan hierbij de rol van de school en de ouders zijn? Hoe passen de thema’s relaties en seksualiteit binnen de brede visie of identiteit van de school?

Lees het artikel over een visie ontwikkelen

Stap 2: Visie omzetten in beleid voor seksuele vorming

Om de visie tot actie om te kunnen zetten, vertaalt het team dit in duidelijke doelen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden. In deze stap gaat het team bijvoorbeeld:

 • Gedragsregels opstellen over wat wel of niet acceptabel of toelaatbaar seksueel gedrag is.
 • Een onderwijsmethode aanschaffen die vanuit een positieve visie naar seksualiteit kijkt en lessen biedt in seksuele vorming.
 • De inzet van de onderwijsmethode bepalen; hoeveel lessen worden er per jaar gegeven, in welke klassen, door wie en wanneer.
 • Protocollen gebruiken om seksueel riskant gedrag te kunnen signaleren en goed te interpreteren.
 • Een sociale kaart opzetten om bij seksuele problemen leerlingen te verwijzen naar hulpverlening en opvang.
 • Docenten trainen en opleiden in het onderwijzen van relationele en seksuele vorming en omgang met seksueel gedrag.
 • Een keer per twee jaar een enquête houden onder leerlingen om hun gevoel van veiligheid en te peilen en risicogedrag op te sporen.
 • Maatregelen treffen om seksuele intimidatie of seksuele grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
 • Beleid opstellen en opnemen in het schoolplan.
 • Ouders informeren over visie en beleid rond seksualiteit en de rol van de school.

Tips voor ontwikkeling van beleid

 • Verbind beleid aan bijvoorbeeld een veilige, gezonde of vreedzame school.
 • Wacht niet met beleid totdat zich een incident voordoet.
 • Sluit het beleid aan op al bestaande maatregelen, protocollen of procedures.
 • Laat je inspireren door voorbeelden van andere scholen.
 • Vertaal het beleid in duidelijke maatregelen.
 • Communiceer het beleid naar alle betrokkenen op school, ouders en samenwerkingspartners.
 • Maak niet alleen reactief beleid maar denk juist ook aan preventie en seksuele vorming.
 • Evalueer jaarlijks het beleid en stel zonodig bij.

Voorbeeld Beleid Seksuele vorming

Visie

Relationele en seksuele ontwikkeling geven we zodat leerlingen verantwoord om kunnen gaan met seksualiteit en relaties.Verantwoord betekent voor ons:

 • veilig,
 • met respect,
 • eigen keuzes,
 • rekening houdend met de grenzen van een ander en die van zichzelf.

Activiteiten

 1. Docenten krijgen een scholing van twee dagdelen.
 2. Om de twee jaar organiseren wij een ouderbijeenkomst over seksuele vorming.
 3. In de schoolgids (voor de ouders) nemen we over seksuele vorming informatie op.
 4. We stellen gedragsregels op voor leerlingen en leerkrachten.
 5. We zetten een signalerings- en zorgstructuur op.

Voorbeeld Beleid Seksuele vorming

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vind je informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor je een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl.

1/1
Handreiking visie en beleid relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs

Een handreiking ter inspiratie en als voorbeeld voor het ontwikkelen van visie en beleid omtrent structurele relationele en seksuele vorming.

Ga naar de handreiking

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.