Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Educatie beleid ontwikkelen

Seksuele vorming draagt bij aan een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen mits dit goed is ingebed in het onderwijs en in een doorlopende leerlijn wordt aangeboden.

De school bepaalt zelf vanuit welke visie en doelen zij les willen geven over het thema en welke educatieve lesmaterialen hiervoor het meest geschikt zijn.

De richtlijn seksuele vorming kan hierbij behulpzaam zijn.

Per leeftijdsfase wordt hierin benoemd wat leerlingen zouden moeten weten, vinden en kunnen bij seksuele vorming. Op basis daarvan kan gekeken worden welke onderwerpen al aan bod komen in de huidige methoden en welke thema’s nog aandacht behoeven. Het team kan zelf ook aangeven op basis van vragen van leerlingen of andere signalen welke thema’s in de school aandacht behoeven.

​Zorg ervoor dat het team een keuze maakt uit lesmethoden en onderling afspraken maakt over de verdeling van lessen over de verschillende leerjaren.

Tips voor ontwikkeling van beleid op educatie

Na wat incidenten wilden we seksuele vorming structureel aanpakken. We zochten een geschikte lesmethode en dat bleek Relaties & Seksualiteit te zijn. Seksualiteit wordt er breed behandeld, de lessen zijn flexibel inzetbaar en ze sluiten goed aan bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Er is nu minder gedoe in de klas, kinderen stellen makkelijker vragen en leerkrachten krijgen een sterkere band met hun leerlingen. We doen nu elk jaar mee met de Week van de Lentekriebels.
Directeur basisschool

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor je een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl.

Meer weten?