Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Het belang van de sociale omgeving bij seksuele vorming

Een school is geen geïsoleerd systeem maar staat altijd in verbinding met de omgeving. Een van de belangrijkste partners voor de school zijn de ouders. Daarnaast is Jeugdgezondheidszorg verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Ouders

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind. Het is dan ook belangrijk dat de school ouders informeert over de visie op seksualiteit en ze betrekt bij seksuele vorming. De school kan samen met ouders leerlingen ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Betrek ouders bij seksuele vorming in het onderwijs

Als kinderen nog jong zijn is het belangrijk ouders te betrekken bij seksuele vorming en ze te informeren over het schoolbeleid. Seksuele opvoeding is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en de school.

Veel ouders juichen het toe als de school aandacht besteedt aan seksuele vorming of lessen over seksuele weerbaarheid. Soms krijgen scholen ook te maken met negatieve reacties van ouders.

Er zijn ouders die hun kinderen liever zelf seksueel voorlichten, of ouders die bang zijn dat de lessen over seksualiteit seksueel gedrag bij hun kinderen aanmoedigen of ouders die vinden dat kinderen nog te jong zijn voor deze lessen.

School kan helpen

Onderzoek laat zien dat ouders van jonge kinderen vaak heel blij zijn als de school aandacht besteedt aan seksuele voorlichting of vorming (artikel H. de Graaf, 2013, in Kind & Adolescent).

Ander onderzoek laat zien dat leraren soms onnodig bang zijn voor negatieve reacties van ouders. Door hen vroeg te informeren en te betrekken bij seksuele vorming op school, kunnen deze reacties tijdig worden weggenomen (ResCon, 2010). Veel ouders hebben ook behoefte aan informatie en willen graag ervaringen en zorgen met andere ouders delen. De school kan ouders hierbij helpen.

Als ouders en de school dezelfde seksuele opvoedingsnormen en waarden hebben, bevordert dit seksueel gezond gedrag van het kind.

Tips om ouders te betrekken bij seksuele vorming

Jeugdgezondheidszorg

Ook de Jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke partner zijn bij de bevordering van de seksuele gezondheid van leerlingen.

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts monitort de seksuele ontwikkeling van kinderen via vragenlijsten en individuele gesprekken. Hij of zij kan extra ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen.

In bepaalde contactmomenten wordt geïnformeerd naar de seksuele ontwikkeling (bijvoorbeeld veranderingen in de puberteit bij 11 jarigen en seksuele activiteit of negatieve ervaringen met seks rond het 15e jaar). Iedere GGD hanteert hiervoor een eigen jeugdmonitor en vragenlijst

Richtlijn seksuele ontwikkeling

Sinds 2014 is er een richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar. De jeugdgezondheidszorg is verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en om seksueel zorgwekkend gedrag of problemen op terrein van seksualiteit tijdig te signaleren.

Betrek de jeugdgezondheidszorg bij beleid over seksuele vorming en bespreek regelmatig te uitkomsten uit de jeugdmonitor rondom thema relaties en seksualiteit. De jeugdgezondheidszorg maakt meestal ook deel uit van een ZAT team en kan signalen, zorgen of problemen rondom seksueel gedrag van leerlingen inbrengen en bespreken. Samen sta je sterker.

Contact met de GGD

Zoek de contactgegevens van de GGD in jouw regio.

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vind je informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Vignet Gezonde School behalen

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen.

Behaal het Vignet Gezonde School

Ook interessant