Zoeken

Ouders betrekken en informeren bij relationele seksuele vorming en opvoeding

Ouders betrekken bij relationele en seksuele vorming

Ouders of verzorgers zijn belangrijke partners bij de relationele en seksuele opvoeding van hun kinderen. Hoe kun je als school ouders informeren en betrekken? Een goede afstemming tussen ouders en school bevordert een veilige en gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van leerlingen.

1. Beantwoord vragen van ouders

Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Zijn kinderen op de basisschool niet te jong voor relationele seksuele vorming?
 • Moedig je met relationele seksuele vorming kinderen niet alleen maar aan om eerder seksueel actief te worden?
 • Hoort school de relationele seksuele opvoeding te doen?
 • Waarom richt school zich niet alleen op haar kerntaken zoals taal en rekenen?
 • De school werkt toch al aan weerbaarheid met andere lessen?
 • Kinderen krijgen toch via sociale media en thuis voldoende informatie over dit onderwerp?

Dit zijn vaak begrijpelijke reacties van ouders. Hier lees je hoe je als leerkracht op deze weerstanden kunt reageren.

Tips voor het omgaan met vragen van ouders

 • Ga met ouders in dialoog om te kijken waar hun zorgen zitten. Vinden ze het lastige thema’s of weten niet hoe ze bij het niveau van hun kind kunnen aansluiten?
 • Geef aan dat kinderen juist behoefte hebben aan informatie. Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, echter is deze vaak te eenzijdig, niet juist of te beperkt. Juist de basisschool kan met een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling.
 • Leg uit dat onderzoek juist laat zien dat kinderen die goed zijn voorgelicht op latere leeftijd seksueel gezonde keuzen maken. In Nederland zien we dat veel kinderen pas seks hebben wanneer ze hier echt aan toe zijn.
 • Geef aan dat veel ouders of verzorgers pas in de pubertijd over seksualiteit spreken met hun kinderen, maar dat dit juist het moment is dat kinderen zich willen losmaken van de ouders. Vroeger het onderwerp bespreekbaar maken helpt.
 • Relationele en seksuele opvoeding hoef je niet alleen te doen. Samen met de school kun je kijken wat kinderen nodig hebben.
 • Rekenen en taal zijn belangrijk maar aandacht voor vriendschappen, respectvolle omgang en bevorderen van weerbaarheid ook. Ook op de nieuwe kerndoelen waarin de aandacht voor respectvolle en veilige omgang bij seksualiteit is vastgelegd.
 • Kriebels in je Buik (Rutgers), Veiligwijs (Zorg voor Seksualiteit) en Wonderlijk gemaakt (Driestar educatief) zijn lespakketten waarin relaties en seksualiteit in een doorlopende leerlijn worden aangereikt en die rekening houden met verschillende ontwikkelingsfasen en de leefwereld van leerlingen.

2. Betrek en informeer ouders

Ouders en verzorgers stellen het op prijs als ze informatie krijgen over het onderwerp, het belang ervan en hoe dit wordt behandeld op school. De GGD in de regio kan desgewenst ondersteuning bieden bij de inrichting van een ouderavond over dit onderwerp.

Wat vinden ouders?

Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind. Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder.

3. Geef tips voor seksuele vorming thuis

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van hun ouders krijgen (school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk om hier thuis aandacht aan te besteden. Hieronder 10 tips die je ouders kunt meegeven:

1. Geef het goede voorbeeld

Je geeft zelf het voorbeeld. De manier waarop ouders met elkaar en anderen omgaan, ruzie maken en problemen oplossen is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich horen te gedragen

2. Je hoeft niet alles te weten

Je hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg als je ergens geen antwoord op weet. Vertel je kind dat je het antwoord opzoekt en er later op terug komt.

3. Gebruik een aanleiding

Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-programma als aanleiding voor een gesprek. “Ik lees hier net dat… wat vind jij daarvan?”

4. Praten zonder direct oogcontact

Voor veel kinderen is het makkelijker om over een gevoelig onderwerp te praten als ze je niet direct hoeven aan te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het autowassen of in de auto.

5. Gebruik visuele hulpmiddelen

Gebruik boeken, brochures en plaatjes als ondersteuning van het verhaal.

6. Houd ruimte voor een eigen mening

Moedig je kinderen aan een eigen mening te vormen. Als kinderen vragen naar jouw mening, vertel die dan. Maar leg ook uit dat andere mensen een andere mening kunnen hebben.

7. Respecteer de privacy van jouw kind

Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoorbeeld geen probleem van als jouw kinderen liever willen dat je eerst klopt voordat je hun kamers binnenkomt.

8. Gebruik humor

Gebruik humor. Bij het praten over relaties en seksualiteit mag je best een beetje humor gebruiken. Humor kan eventuele spanning doen afnemen.

9. Blijf op de hoogte

Probeer op de hoogte te blijven wat je kind kijkt op tv en internet. Je kunt hiernaar vragen en af en toe eens meekijken. Stel je kind vragen over wat het ziet en keur niet alles af.

10. Toon liefde

Laat merken dat je om je kind geeft. Zeg of laat regelmatig merken dat je van je kind houdt!

Meer informatie

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.