Zoeken
Onderwerp

Implementatie Week van de Lentekriebels

Om kinderen goed te begeleiden in hun relationele en seksuele ontwikkeling, blijven de lessen ook na de Week van de Lentekriebels belangrijk. Kinderen blijven nieuwsgierig en hebben vragen over relaties en seksualiteit. Evalueer wat goed ging en wat  beter kon. We geven hier informatie en tips om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden in het schoolplan.

Valentijnsdag is eigenlijk het startschot om hiermee aan de slag te gaan en De Week van de Lentekriebels de aanjager. Maar wij vinden het thema zodanig belangrijk dat we hier het hele jaar aandacht aan besteden.
Ingeborg van Rooij - Bunnik | Coördinator sociale veiligheid Olof Palme

De Week van de Lentekriebels helpt structureel aandacht te geven aan deze thema’s

Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels, gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan thema’s als relaties, (online) weerbaarheid en lichamelijke ontwikkeling. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel deze thema’s te belichten en om het een plek te geven in jouw schoolplan. Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad-hocactiviteiten.

 

Relationele en seksuele vorming: juist op basisschool

Ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. De lessen relationele en seksuele vorming sluiten aan op deze ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen hierbij door het geven van leeftijdsadequate informatie en het leren van vaardigheden. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Dankzij deze lessen:

 • durven ze eerder vragen te stellen over relaties & seksualiteit
 • worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op ongewenst gedrag
 • leren ze respectvol met elkaar om te gaan
 • kunnen ze (later) verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit

Seksuele vorming geven aan leerlingen met een beperking

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag.

Bekijk informatie, tips en een video over hoe je seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking

De afsluiting: geef een Lentekriebel-certificaat

Naast een leuke afsluiting, bijvoorbeeld met een tentoonstelling, is het leuk om de kinderen een Lentekriebel- certificaat mee te geven.

Evalueer de week voor een goed vervolg

Om een goed vervolg te geven aan de Week van de Lentekriebels is het belangrijk met het hele team de projectweek te evalueren.

Vragen die je kunt stellen bij de evaluatie

  • Welke lessen zijn er gegeven in welk leerjaar?
  • Wat waren de reacties van de leerlingen?
  • Hoe hebben de leerkrachten de lessen ervaren?
  • Wat waren de reacties van de ouders?
  • Welke onderwerpen behoeven meer aandacht?
  • Voelen de leerkrachten zich voldoende toegerust of hebben ze extra ondersteuning nodig?
  • Wat is de belangrijkste opbrengst voor de school en de leerlingen?
  • Hoe informeren we de ouders over de opbrengst van de Week?
  • Hoe belangrijk vinden we deze lessen voor kinderen?
  • Hoe zou de Week een vervolg kunnen krijgen?
  • Hoe kunnen we aandacht voor dit thema ook verbinden met de visie of het beleid van de school?
  • Hoe voorkomen we dat de aandacht voor dit thema verslapt?

Inbedden in het schoolplan

Op basis van deze evaluatie besluit je of en hoe relationele en seksuele vorming structureel ingebed wordt in het curriculum of schoolplan. Structurele aandacht heeft uiteindelijk veel meer effect dan ad-hocactiviteiten.

Door gezamenlijk een visie en beleid te ontwikkelen, kan het team zich gesteund voelen, ook richting ouders. Maak verbinding met een bredere missie van de school. Bijvoorbeeld met een veilige school, het vignet Gezonde School of een vreedzame school. Sluit aan bij een pedagogische visie, waarin leerlingen respectvol met elkaar leren omgaan. We geven graag tips en adviezen over hoe je je visie en beleid op school vorm kunt geven.

Bekijk de 'Handreiking visie en beleid relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs'

Het vignet Gezonde School behalen?

Doe je jaarlijks mee met de Week van de Lentekriebels? Dan kom je vast in aanmerking voor het vignet Gezonde School! Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet.

Vraag het vignet aan!
Heb je vragen?

Mail dan naar

info@seksuelevorming.nl
Seksuele vorming op het basisonderwijs

Weer weten over het geven van seksuele vorming op het basisonderwijs?

Basisonderwijs

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.